Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1.   Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres Sprzedawcy, ul. Jagienki 13/15, 42-226 Częstochowa lub pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres  euroland.biuro@gmail.com.

2.   Reklamacja powinna zawierać dokładną przyczynę jej złożenia, wskazanie którego towaru dotyczy oraz oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji.

3.   Reklamacja zostanie uwzględniona gdy:

a)      reklamowany towar posiada wadę fizyczną lub prawną, a w przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument - towar jest niezgodny z umową,

b)      wadliwy towar zostanie dostarczony na wskazany mailowo adres lub po wcześniejszym ustaleniu do biura na adres ul. Jagienki13/15, 42-226 Częstochowa.

4. Użytkownik może dołączyć do odsyłanego towaru formularz reklamacji  oraz oryginał zakupu albo inny dokument potwierdzający fakt nabycia towaru oraz zgłaszanie reklamacji. Sprzedawca ma prawo ustalić kiedy, gdzie i od kogo reklamowany towar został nabyty.

5. Towar posiada wady fizyczne w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Towar posiada wady prawne w przypadku, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

7. Gdy Użytkownik jest konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Użytkownik, z przyczyn określonych w ust. 6 tego paragrafu nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

9. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

10. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony mechanicznie. Koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY w obecności kuriera oraz opcjonalnie uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Co ważne - jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej, z tytułu uszkodzeń, reklamacji. Uszkodzony towar (wraz z protokołem) należy przechowywać do czasu rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy poinformować Dział Reklamacji babycomfort.com.pl mailowo: euroland.biuro@gmail.com
UWAGA!
Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie rostrzeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.